دانلود پاورپوینت مديريت منابع انسانی موجود در سطح جامعه و بهره وری نيروی انسانی (مسئله خدمت نظام وظيفه)

دانلود پاورپوینت مديريت منابع انسانی موجود در سطح جامعه و بهره وری نيروی انسانی (مسئله خدمت نظام وظيفه)

دانلود پاورپوینت مديريت منابع انسانی موجود در سطح جامعه و بهره وری نيروی انسانی (مسئله خدمت نظام وظيفه)

فهرست عناوین:

مبحث اول-مديريت منابع انساني و بهره وري نيروي انساني

مبحث دوم-مسئله خدمت نظام وظيفه و بهره وري نيروي انساني

---------------

موقعيت هر سازماني بستگي به تخصيص، بكارگيري مناسب ابزار، تجهيزات، پول، مواد خام و منابع انساني آن سازمان در برنامه هاي آن دارد و اين امر در صورتي امكانپذير خواهد بود كه اين سازمانها بتوانند مهارتها، توانائيها و خصوصيات فردي و جمعي كارمندان خود را در راستاي اهداف سازمان بكار گيرند.

مديريت: فرآيند كسب اهداف به طور كارا و موثر و از طريق ديگران. كه در اين تعريف كارائي بخش حياتي مديريت است و آن ارتباط بين داده ها و ستاده ها را بيان ميكند. اگر ستاده هاي حاصله از داده ها بيشتر باشد كارائي زياد است. اثربخشي نيز در رابطه با مديران هنگامي مطرح مي شود كه آنها به اهداف سازمانهايشان دست يابند.
بنابراين كارائي با استفاده از منابع و اثر بخشي با كسب اهداف ارتباط دارد.

تعريف و تاريخچه مديريت منابع انساني:

مديريت منابع انساني اصطلاحي نسبتا جديد است كه از دهه 1970 به بعد مطرح گرديده است. از واژه هاي زيادي نظير كارگزيني، مديريت نيروي انساني،اداره امور كاركنان،مديريت منابع انساني و مديريت استراتژيك منابع انساني استفاده شده است.
خرید آنلاین